C2H Members

Director Takashi FUKUDA
Chief Senior Researcher Takeru SHIROIWA [research map]
Senior Researcher Shosuke OHTERA
Senior Researcher Tetsuya IWAMOTO
Researcher Keiko KONOMURA
Researcher Ryo IKETANI
Researcher Yuki TAKUMOTO
Researcher Yasuhiro MORII